തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നം

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

(അത് സാധ്യവുമല്ല) ഹൈനിന്ഗ് ഹുഅഗെ അലങ്കാര മെറ്റീരിയൽ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് PU എന്ന പ്രമുഖ ഒന്നാണ് ചൈനയിൽ അലങ്കാര moldings. നാം പ്രധാനമായും PU ചൊര്നിചെ moldings, ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ  PU plain mouldings, PU carving cornice, PU roman columns, PU ceiling mouldings ,beautiful lamp pool, PU exotic corbels, PU door collection, PU wall accessories PU fireplace and so on. We have a full line of products with new fashion , complete function, rich in colors and friendly to environment…

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

അപ്ലിക്കേഷനുകൾ

ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക. 100% ഉപയോക്തൃ സംതൃപ്തി ഗ്യാരൻറി

വാർത്താക്കുറിപ്പ്