විශේෂාංග නිෂ්පාදන

අපි ගැන

Haining Huage සැරසිලි ද්රව්ය Co., Ltd. PU නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් එක් (ඇසුරෙන්) චීනයේ අලංකාර විවෙචනය. අපි ප්රධාන වශයෙන් PU cornice විවෙචනය, නිෂ්පාදනය  PU plain mouldings, PU carving cornice, PU roman columns, PU ceiling mouldings ,beautiful lamp pool, PU exotic corbels, PU door collection, PU wall accessories PU fireplace and so on. We have a full line of products with new fashion , complete function, rich in colors and friendly to environment…

සහතිකය

අයදුම්පත්

අප අමතන්න දැන්. 100% ක් පාරිභෝගික තෘප්තිය සහතික

පුවත් ලිපි